Belçika Yargıtayı: Vatandaşlık talebini reddetme sebepleri  sınırlı sayıda ilkesine tabidir

17-6-2022 tarihli C.20.0448.F sayılı kararında Yargıtay, Belçika Vatandaşlık Kanunu (VK) ve 14/01/2013 tarihli Kraliyet Kararnamesinde sayılan kişiye özgü ağır olgular listesinin sınırlı sayıda ilkesine tabi olduğuna hükmetmiştir. Mahkemenin bu kararı, örneğin trafik cezalarına dayalı ret kararlarına durumlara son vermektedir.

Vatandaşlık Kanunu’nun 15. maddesinin 3. fıkrasının 1. paragrafı, vatandaşlığın kazanılmasını engelleyen kişiye özgü ağır olguların bulunması halinde, savcının hem vatandaşlık beyanı hem de vatandaşlığa kabul başvurusu hakkında olumsuz görüş bildirebileceğini öngörmektedir.

Bu ağır olgular VK’da sıralanmış ve  aynı zamanda ciddi olgular listesine kraliyet kararnamesi (RD) ile ekleme yapılabileceğini de öngörmüştür. Bu ekleme, 14 Ocak 2013 tarihli RD’nin 2. maddesinde yapılmıştır. Bunlar arasında, Devlet Güvenliği bakımından tehlikeli olarak kabul edilen bir hareketin veya örgütün destekçisi olmak, kimliğini veya ana ikametgahını doğrulayamamak veya hapis cezası çekmeyi gerektiren için cezai mahkûmiyet yer almaktadır.

Yargıtay şimdi, WBN ve RD’de sıralanan ciddi olgular listesinin sınırlı sayıda ilkesine tabi olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla savcı, vatandaşlık talebi hakkında olumsuz görüş bildirmek için WBN ve RD’de yer almayan olguları “kişiye özgü ağır olgular” olarak değerlendiremez.

Yasa koyucu, kendisinin hazırladığı ciddi kişisel eylemler listesini tamamlama görevini Kral’a vererek, bu listenin ve Kral’ın hazırlayacağı listenin, istek sahibinin Belçika vatandaşlığını kazanması konusunda savcının olumsuz görüşünü haklı çıkarabilecek ciddi kişisel eylemlerin (listesinin) kısıtlayıcı (sınırlı) bir sıralamasını oluşturmasını amaçlamıştır. 

Mahkemenin bu kararı konuya açıklık getirmektedir. Uygulamada, trafik cezaları gibi küçük suçlar bazen ‘kişiye özgü ağır olgular’ olarak değerlendirilmekte ve Belçika vatandaşlığının reddedilmesine yol açmaktaydı. Bu artık mümkün değildir.