Ad Hominem OHAL KHK’ları: Bir Tedbir mi Yoksa Ceza mı?

1. 2016-2018 döneminde çıkarılan KHK’lar ile tesis edilen kamu görevinden kesin ve süresiz ihraç ve tüzel kişilerin kapatılıp malvarlıklarının hazineye devir edilmesi işlemleri AIHS’nin 7. ve Anayasa’nın 38. Maddesi anlamında bir cezadır.

2. Bu ceza, savunma hakkı tanınmadan, adil ve tarafsız bir yargılama olmaksızın, bağımsız ve tarafsız bir yargı organı yerine idare tarafından verilmiştir.

3. Verilen ceza süresiz olmakla insan onuruna aykırı sonuçlar üretmektedir.

4. Ceza geriye yürütülerek verilmiş, kanunla düzenlenmemiş aidiyet, irtibat, iltisak, bağlantı gibi durumlar cezaya gerekçe yapılmıştır.

5. Cezaya gerekçe gösterilen aidiyet, irtibat, iltisak, bağlantı gibi durumlar, muğlak olup KHK’lar bu yönüyle Sözleşme kriterlerine uygun bir “kanun kalitesi“ (quality of law) taşımamaktadır.

6. Kanun yerine KHK ile suç ve ceza ihdas edilmiş, ayrıca bu hükümler geriye yürütülerek uygulanmıştır. Böylelikle derogasyona tabi olmayan, “jus cogens”, “kanunilik” ve “geriye yürümezlik” kuralları ihlal edilmiştir. 

7. İhraç KHK’ları insan onuru ve haysiyeti ile bağdaşmayacak, yaşam hakkını ihlal eder nitelikte bir cezalandırma mahiyetindedir. 

Devamı için buraya tıklayınız.